Fraflytningsrapport: Hvordan sikrer udlejer sig, at lejer har modtaget fraflytningsrap-porten og hvem bærer bevisbyrden?

Fraflytningsrapport

Udlejer kunne ikke godtgøre, at lejer havde modtaget synsrapporten senest 14 dage efter fraflytningssynet. Spørgsmålet faldt herefter på, om lejer var forpligtet til at betale kravet til istandsættelse, eller om udlejers krav var bortfaldet, jf. lejelovens § 98, stk. 5. 

Efter lejelovens § 98, stk. 3 og 4, skal udlejer, såfremt han ejer mere end én beboelseslejlighed, foretage fraflytningssyn. Efterfølgende skal en synsrapport udarbejdes, som enten underskrives af lejer i forbindelse med synet eller tilsendes lejer senest 14 dage efter synet. Følges denne fremgangsmåde ikke af udlejer, bortfalder udlejers krav på betaling af istandsættelse, hvilket følger af lejelovens § 98, stk. 5. Der kan med fordel benyttes en juridisk ordbog, til forståelse af paragraffers indhold.

Udlejer havde tilsendt lejer synsrapporten via almindeligt papirbrev. Lejer havde dog ikke modtaget rapporten, hvorfor lejer mente, at udlejers krav på istandsættelse var bortfaldet.

Udlejer kunne ikke fremvise dokumentation på, at han havde afsendt synsrapporten.

Huslejenævnet fandt, at lejer ikke var forpligtet til at opfylde udlejers krav om istandsættelse, da det påhvilede udlejer at bevise, at synsrapporten var afsendt. Det var i denne forbindelse ikke nok, at lejer ikke havde meddelt udlejer, at hun ikke havde modtaget rapporten, og at udlejer derfor måtte forvente, at den faktisk var modtaget.

Det påhviler altså udlejer at bevise eller i hvert fald at sandsynliggøre, at synsrapporten er fremsendt 14 dage efter fraflytningssynet. Ellers bortfalder udlejers krav på istandsættelse. Måden hvorpå udlejer kan sikre sig, at lejer har modtaget rapporten kan ske på flere måder. Enten ved dokumentation på at brevet er indleveret og hvornår det er indleveret. Derudover kan udlejer sende brevet som anbefalet brev og fremføre dokumentation herpå. Afsendes synsrapporten som almindeligt papirbrev, bør udlejer endvidere ledsage brevet af en mail, hvori rapporten vedhæftes, eller sms-besked, hvor der henvises til brevet.

Få hjælp nu

Vores dygtige juridiske rådgivere er klar til at hjælpe dig.