Fraflytningens mange krav

Fraflytningsrapport

Flyttesynet og dets mulige konsekvenser

Når et lejemål fraflyttes, er der flere relevante oplysninger, man bør vide som både lejer og udlejer. En af tingene er det såkaldte flyttesyn, herunder fraflytningsrapporten, der kan have afgørende betydning for både udlejer og lejers efterfølgende retstilling.

I forbindelse med fraflytning angiver lejeloven, at man som udlejer med mere end ét lejemål har pligt til at indkalde lejeren til et flyttesyn. Er der tale om en situation, hvor udlejer kun udlejer ét lejemål, så gælder denne indkaldelsesregel således ikke. For så vidt angår det pligtmæssige flyttesyn, skal indkaldelsen ske med mindst en uges varsel, og afholdes senest to uger efter, at lejer er fraflyttet. Formålet med fraflytningssynet er, at gennemgå lejemålet for eventuelle skader eller misligholdelse, som udlejer kan kræve at få betalt af lejer. Derfor anbefales det også, at man som udlejer altid afholder et flyttesyn, hvorefter man udarbejder en fraflytningsrapport – Selvom man ikke er direkte pligtig til det. En udlejer, der har pligt til at indkalde til flyttesyn, har også pligt til at udarbejde en fraflytningsrapport. Denne SKAL afleveres til lejer på stedet, dvs. inden parterne forlader lejemålet. Vil lejer ikke skrive under, eller ikke er mødt op til synet, der skal denne da afleveres til lejeren i en fysisk kopi senest 2 uger efter flyttesynet. Har man ikke pligt til at afholde syn, og det viser sig. Baggrunden for vigtigheden bag dette er, at udlejer ikke kan gøre sit krav gældende efter fristens udløb, medmindre den pågældende mangel ikke kan erkendes ved anvendelse af sædvanlig agtpågivenhed eller lejeren har handlet svigagtigt.

Afgørelse af Huslejenævnet

 

I en afgørelse fra Huslejenævnet er det ovenstående spørgsmål berørt. I afgørelsen lægges det til grund, at udlejer ikke udlejede mere end ét lejemål ud, hvorfor han således ikke var forpligtet til at indkalde til flyttesyn og udarbejde en fraflytningsrapport. Udlejer havde på trods af dette indkaldt til et flyttesyn, som lejer ikke deltog i. Tvisten angik bl.a. hvorvidt lejer havde krav på at få tilbagebetalt hele sit depositum, eftersom der ikke var fremsat noget krav fra udlejer i rette tid. Udlejer anførte i sagen, at han havde et krav mod lejer, som følge af omfattende skader efter uberettiget hundehold. Udlejer gjorde gældende, at han ikke havde fået oplyst lejerens nye adresse, hvilken der ifølge lejeloven skal oplyses til udlejer senest 8 dage før fraflytning, hvorfor han ikke havde mulighed for at oplyse lejeren om kravet. Det bemærkes at udlejer ikke havde andre kontaktoplysninger på lejeren. Desuden blev nøglerne først afleveret ca. 3 måneder efter fraflytningen. Huslejenævnet kom på denne baggrund frem til at reklamationsfristen blev suspenderet i perioden fra flyttesynet og frem til afleveringen af nøglerne, hvilket betød, at udlejer fik mulighed for at få forlænget fristen til 2 uger efter nøglerne blev afleveret. Afgørelsen viser således at en omstændighed som denne, der skyldes lejerens forhold, kan ændre på udlejers retsstilling for så vidt angår fremsættelsen af krav mod lejeren. Dog fandt Huslejenævnet, at fristen var ophørt herefter, eftersom udlejer ikke havde forsøgt at skaffe oplysninger om lejerens adresse i perioden fra flyttesynet og frem til sagens indbringelse. Udlejer var herefter tilpligtet at tilbagebetale det fulde depositum. Det interessante i afgørelsen er, at udlejer formentligt ville have haft mulighed for at fradrage skaderne i depositummet, såfremt han havde forsøgt at tilvejebringe lejerens nye adresse, til trods for at 2-ugers fristen var overskredet. Huslejenævnets afgørelse er således med til at vise, at tidsfrister kan forrykkes, når der er særlige forhold, der gør sig gældende.

Når nøglerne afleveres for sent

Når en lejer flytter ud, er dette også ensbetydende med at nøglerne til lejemålet skal afleveres. Hvis lejeren afleverer nøglerne senere end det aftalte, så kan udlejer kræve at lejeren betaler en forholdsmæssig husleje. Herefter vil kravet først bortfalde, når lejeren har afleveret nøglerne. I en afgørelse fra Huslejenævnet blev dette forhold behandlet. Lejer opsagde lejemålet d. 17. november 2016, og fraflyttede d. 7. januar 2017, hvorefter lejer stoppede med at betale husleje. Først d. 7. april 2017 blev nøglerne afleveret i udlejers postkasse, og derfor blev lejer pålagt at betale husleje i længere tid end opsigelsesperioden tilsagde. Desuden blev lejer også pålagt at betale den manglende husleje under opsigelsesperioden, som varede indtil slutningen af februar. Nævnets begrundelse for den forlængede husleje var, at lejer havde en form for rådighed over lejemålet i perioden. Afgørelsen viser, at det kan have byrdefulde konsekvenser, hvis man undlader at aflevere nøglerne til tiden. Det er således vigtigt at orientere sig om reglerne, når der sker fraflytning af et lejemål. Dette gælder både for udlejer og lejers vedkommende.

Få hjælp nu

Vores dygtige juridiske rådgivere er klar til at hjælpe dig.