VEDLIGEHOLDELSE
Lejerens Frie Retshjælps udgave af lejeloven

Kapitel 4

Man sondrer i lejeloven mellem udvendig og indvendig vedligeholdelse. Indvendig vedligeholdelse omfatter hvidtning, maling, tapetsering og lakering af gulve. Udvendig vedligeholdelse er et vidt begreb og omfatter alt, der ikke er indvendig vedligeholdelse. Udvendig vedligeholdelse omfatter fx. vedligeholdelse udenfor og udenpå ejendommen, kælder, trappeopgang mv. Derudover omfatter udvendig vedligeholdelse også vandhaner, cisterner, tekniske installationer mv., da disse ikke er omfattet af den indvendige vedligeholdelse. 

§ 19: Udlejer har pligt til at holde ejendommen og det lejede i god stand. Det gælder blandt andet lys, gas, vand, varme mm. Pligten omfatter blandt andet rengøringen af fællesarealer og rydning af fortov. 

Stk. 2: Både den indvendige- og udvendige vedligeholdelsespligt forpligter til at foretage løbende vedligeholdelse af ejendommen, hvor det er nødvendigt.

Stk. 3: Huslejenævnet har kompetence til at pålægge udlejer at udbedre en vedligeholdelsesmangel. Huslejenævnet kan pålægge udlejer at nedsætte lejen, hvis manglen ikke udbedres indenfor en given tidsfrist.

Stk. 4: Huslejenævnet kan pålægge udlejer dette, selvom udgifterne kan afholdes af indestående på vedligeholdelseskonto.

§ 20: Det er lejeren, der står for vedligeholdelse og fornøden fornyelse af låse og nøgler.

§ 21, 1. pkt.: Når udlejer har pligt til indvendig vedligeholdelse i en lejlighed, der er udlejet helt eller delvist til beboelse, skal han løbende have afholdt de beløb, der står i § 22 og § 23 til vedligeholdelsen. 

§ 21, 2. pkt.: Det, udlejer skal vedligeholde ved indvendig vedligeholdelse, er hvidtning, maling, tapetsering og lakering af gulve.

§ 21, 3. pkt.: Hvis udlejeren i en lejeaftale både udlejer lokaler til beboelse og lokaler udelukkende til andet end beboelse, og de ikke er beliggende i den samme bygning, gælder 1. punkt kun for den del af det lejede, der er udlejet til beboelse.

§ 23: Når det er nødvendigt, kan lejer kræve, at udlejer skal foretage indvendig vedligeholdelse, hvis udgiften kan afholdes af det beløb, der står på vedligeholdelseskontoen.

Stk. 2: Hvis der er et stort overskydende beløb på vedligeholdelseskontoen, kan lejer kræve, at beløbet benyttes til andre rimelige og hensigtsmæssige vedligeholdelsesarbejder i lejligheden.

Stk. 3: Hvis enten lejer eller udlejer har opsagt lejeaftalen, kan lejeren ikke gøre brug af bestemmelserne i stk. 1 og stk. 2.

Stk. 4: Ved genudlejning af lejemålet skal udlejer oplyse den nye lejer om, hvor mange penge der er til rådighed til vedligeholdelse. 


Kontakt via kontaktformularen eller mail - vi svarer altid inden for 48 timer

Vi kan altid kontaktes over mail også: mail@lejerens-fr.dk

Det kan være smart at sende direkte over mail, hvis der skal vedhæftes bilag.

Vær opmærksom på at Lejerens Frie Retshjælp kun kan kontaktes via mail eller kontaktformular på nuværende tidspunkt.

Ved henvendelser af mere konkrete problemstillinger kan det være en god idé at vedhæfte lejekontrakt, bilag og andre relevante dokumenter via mail.

Bemærk: Der kan være sager, hvor de er udenfor vores kompetenceområde eller for omfattende. Vi vil i stedet henvise til en advokat i disse tilfælde.

Der er ikke mulighed for personlig henvendelse,

Da foreningen består af frivillige jura- og erhvervsjurastuderende, henviser vi til vores ansvarsfraskrivelse, som gælder ved enhver sag.