OPSIGELSE
Lejerens Frie Retshjælps udgave af lejeloven

Kapitel 13

Regulerer hvilke opsigelsesmuligheder der er for begge parter. Både som lejer, men også hvis udlejer vil overtage lejemålet. Der er en uddybelse i dette kapitel omkring, hvilke specielle regler udlejer skal gøre brug af, før denne kan sætte en lejer ud af sit lejemål. Indeholder også betingelser for dette.

§ 80: Hvis lejemålet er tidsbegrænset, behøver der ikke gives en opsigelse ved udløb af denne periode. En tidsbegrænset lejeaftale er uopsigelig, medmindre andet fremgår af lejeaftalen.

Stk. 2: Bebor lejeren stadig lejemålet efter tidsbegrænsningens udløb, fortsætter lejemålet som tidsubegrænset.

Stk. 3: Tidsbegrænsningen skal være sagligt begrundet i udlejers forhold. En saglig begrundelse kan være, at udlejer ikke selv kan bebo boligen på grund af uddannelse, tjeneste eller alvorlig sygdom i perioden. Det er desuden en betingelse, at udlejer skal bebo boligen efter tidsbegrænsningens udløb. Tidsbegrænsningen kan forlænges, hvis udlejers forhold ændres. Boligretten kan tilsidesætte tidsbegrænsningen, hvis den ikke finder udlejers forhold sagligt begrundet.

§ 81: Lejer kan til enhver tid opsige lejeforhold, der ikke er tidsbegrænsede.

Stk. 2: Lejer skal have ægtefællens samtykke til at opsige lejeformål om familiens bolig eller lejemål, der er tilknyttet ægtefællens virksomhed.

§ 82: Udlejeren kan opsige lejeforhold om:

  • Enkelte værelser, der er en del af udlejerens bolig. Opsigelsesvarslet er min. 1 måned.
  • Beboelseslejlighed i et hus med to beboelseslejligheder, hvor udlejeren bor i det ene. Opsigelsesvarslet er min. 1 år.
  • Ejerbolig eller andelsbolig, når udlejer selv ønsker at bebo boligen. Udlejer kan kun opsige lejeforholdet, hvis udlejer ejede boligen ved lejeaftalens indgåelse. Opsigelsesvarslet er min 1 år.

§ 83: Denne paragraf nævner alle de tilfælde, der kan begrunde opsigelse for lejeforhold, der ikke er nævnt i § 82.

§ 84: Ved opsigelse af lejer i lejemål er der følgende begrænsninger:

  • Udlejer skal selv ville bebo lejemålet
  • Opsigelsen skal være rimelig fra både lejers og udlejers side

§ 86: Opsiger lejer skal der varsles 3 måneder i forvejen.

Stk. 3: Fraflytter lejer uberettiget, har udlejer pligt til at forsøge at genudleje lejemålet i de 3 måneder. Formår udlejer at finde en ny lejer, kan udlejer ikke kræve betaling herefter.

§ 87: Hvis udlejer vil opsige lejeren, skal opsigelsen være skriftlig. Den skal ligeledes indeholde en saglig begrundelse. Der skal desuden oplyses om klagemuligheder. Hvis disse ting ikke indgår i opsigelsen, er den ikke gyldig. 

Stk. 2: Hvis lejer ikke vil godkende opsigelsen, skal lejer fremsætte en skriftlig indsigelse indenfor 6 uger. Udlejer skal herefter tage sagen for boligretten, hvis han vil fastholde opsigelsen.


Kontakt via kontaktformularen eller mail - vi svarer altid inden for 48 timer

Vi kan altid kontaktes over mail også: mail@lejerens-fr.dk

Det kan være smart at sende direkte over mail, hvis der skal vedhæftes bilag.

Vær opmærksom på at Lejerens Frie Retshjælp kun kan kontaktes via mail eller kontaktformular på nuværende tidspunkt.

Ved henvendelser af mere konkrete problemstillinger kan det være en god idé at vedhæfte lejekontrakt, bilag og andre relevante dokumenter via mail.

Bemærk: Der kan være sager, hvor de er udenfor vores kompetenceområde eller for omfattende. Vi vil i stedet henvise til en advokat i disse tilfælde.

Der er ikke mulighed for personlig henvendelse,

Da foreningen består af frivillige jura- og erhvervsjurastuderende, henviser vi til vores ansvarsfraskrivelse, som gælder ved enhver sag.