OPSIGELSE AF LEJEMÅL
Juridisk rådgivning af kompetente studerende - Det er endda gratis

Artiklen "opsigelse af lejemål" omhandler hvad man som lejer og udlejer skal være opmærksom på i forbindelse med opsigelse af lejemålet. 

Lejemål der er tidsubegrænset: 

Du kan som lejer altid opsige dit lejemål. Normalt vil der være en opsigelsesperiode på 3 måneder. Du kan dog aftale med din udlejer at gøre opsigelsesperioden længere eller kortere.

Lejer du kun et enkelt værelse, skal du være opmærksom på, at opsigelsesperioden alene er 1 måned. Det kan dog aftales med udlejer eller fremlejegiver at gøre opsigelsesperioden længere eller kortere.

Lejemål der er tidsbegrænset: 

Nogle lejemål kan være gjort tidsbegrænsede i fx 6, 12 eller 24 måneder. Hvis ens lejeaftale er gjort tidsbegrænset, skal man ikke selv opsige aftalen, når den engang udløber.

For at et lejemål kan gøres tidsbegrænset, skal dette være sagligt begrundet fra udlejers side. Det kan fx være et udlandsophold eller lignende, som gør, at udlejeren ikke selv kan bo i lejemålet.

Hvis lejer bliver boende i lejemålet i mere end en måned efter lejeaftalens ophør, og udlejeren er vidende om dette, men ikke gør indsigelser, forsvinder tidsbegrænsningen. Retsvirkningen heraf er, at lejeaftalen bliver tidsubegrænset

Formkrav: 

Opsigelse af dit lejemål skal altid ske skriftligt til udlejer. Opsigelsen behøver ikke at være begrundet. Du skal være opmærksom på, at opsigelse via eksempelvis sms eller mail som udgangspunkt ikke er en gyldig skriftlig opsigelse, medmindre dette er aftalt. Derudover skal du huske at meddele udlejer din nye adresse senest 8 dage før, at du fraflytter lejemålet.

Udlejers genudlejningspligt:

Hvis du vælger at fraflytte lejemålet inden opsigelsesperiodens udløb, har udlejer pligt til at forsøge af genudleje lejemålet. Hvis udlejer finder en ny lejer, er du som lejer fritaget for at skulle betale husleje, når de nye lejere er indflyttet i lejemålet. Udlejer kan derfor ikke kræve penge for opsigelsesperioden, hvis der findes en ny lejer. Hvis du har valgt at gøre brug af din forudbetalte husleje, har du krav på at få denne igen.

Opsigelse fra udlejers side:

Som udgangspunkt kan man som udlejer ikke opsige en lejer, hvis denne ikke misligholder lejeaftalen. De mest anvendte undtagelser hertil er:

  • Hvis udlejer selv bor i ejendommen og lejeren lejer et enkelt værelse. Her kan man som udlejer opsige med en måneds varsel.
  • Hvis der er tale om beboelseslejlighed i et hus med kun to beboelseslejligheder, og man som udlejer bor i den ene. Dog har lejeren krav på et års opsigelse.
  • Når man som udlejer selv ønsker at benytte det lejede. Der har lejeren krav på et års opsigelse.

Vær dog opmærksom på, at der findes flere undtagelser. Disse står nærmere beskrevet i lejelovens kapitel 13.

Hvis du som udlejer opsiger din lejer, er der nogle formkrav, som opsigelsen skal opfylde for at være gyldig. For det første skal opsigelsen være skriftlig, og opsigelsen skal begrundes. Derudover skal man gøre sin lejer opmærksom på dennes ret til skriftlig indsigelse mod opsigelsen. For denne gælder en 6 ugers frist, således at den skriftlige indsigelse skal være modtaget senest 6 uger efter, at opsigelsen er modtaget. 

Kontakt via kontaktformularen eller mail - vi svarer altid inden for 48 timer

Vi kan altid kontaktes over mail også: mail@lejerens-fr.dk

Det kan være smart at sende direkte over mail, hvis der skal vedhæftes bilag.

Vær opmærksom på at Lejerens Frie Retshjælp kun kan kontaktes via mail eller kontaktformular på nuværende tidspunkt.

Ved henvendelser af mere konkrete problemstillinger kan det være en god idé at vedhæfte lejekontrakt, bilag og andre relevante dokumenter via mail.

Bemærk: Der kan være sager, hvor de er udenfor vores kompetenceområde eller for omfattende. Vi vil i stedet henvise til en advokat i disse tilfælde.

Der er ikke mulighed for personlig henvendelse,

Da foreningen består af frivillige jura- og erhvervsjurastuderende, henviser vi til vores ansvarsfraskrivelse, som gælder ved enhver sag.