MANGLER VED DET LEJEDE
Lejerens Frie Retshjælps udgave af lejeloven

Kapitel 3

Ofte et meget relevant kapitel når man mener, at udlejer har svigtet. Det omhandler udlejers vedligeholdelsespligt, og hvad man kan forvente af udlejer. Det fremgår også, hvad man kan forlange i disse situationer.

§ 9: Udlejer har pligt til at holde lejemålet i god stand, fra lejemålets start og i hele lejeperioden. Det betyder eksempelvis, at hvis noget er gået i stykker, og det ikke skyldes lejers opførsel, så skal udlejer sørge for reparation eller udskiftning af dette. Dette kan dog fraviges ved aftale, hvis man for eksempel lejer lejemålet som "beset".

Stk. 2: Det er pligtigt for udlejere, der har mere end én beboelseslejlighed, at syne lejemålet ved indflytning og udarbejde en indflytningsrapport. Der er ingen formkrav til indflytningsrapporten. Lejer skal indkaldes til indflytningssynet.

Stk. 3: Indflytningsrapporten skal leveres på stedet og samme tid, som synet er færdigt. Dog er der to undtagelser til dette: Hvis lejer ikke har været til stede eller ikke vil kvittere for rapporten, må den maksimum afleveres to uger efter synet.

Stk. 4: Hvis udlejer ikke overholder stk. 2 og stk. 3, har udlejer ikke krav på istandsættelse ved fraflytning. Dog er dette betinget af, at skaderne ikke skyldes lejerens misligholdelse. Udlejer kan altså fortsat gøre krav gældende på baggrund af lejers misligholdelse, hvor lejemålet er forringet eller skadet som følge af lejerens opførsel.

§ 10: Hvis lejemålet ikke er klar til indflytning, og der ikke er aftalt, hvornår man overtager lejemålet, kan lejeren opsige lejemålet inden overtagelsen.

Stk. 2: Hvis den tidligere lejer stadig bor i lejemålet, har lejeren ret til at få afslag i huslejen for den tid, hvor lejemålet ikke står til den nye lejers rådighed. Hvis udlejer ikke får den tidligere lejer ud hurtigst muligt, kan den nye lejer hæve lejeaftalen. Lejer kan i nogle tilfælde kræve erstatning.

§ 11: Lejer har krav på, at udlejer holder det lejede i den stand, som man kan forvente ved lejemålets indgåelse. Dette gælder både ved overtagelsen af lejemålet samt i lejeperioden. Hvis udlejer ikke straks på lejers opfordring ordner en sådan mangel, kan lejer selv ordne problemet for udlejers regning.

Skt. 2: Så længe manglen står på, og det forringer lejemålets værdi, har lejer ret til afslag i lejen. Afslaget svarer til den forringelse, som manglen medfører.

§ 12: Hvis udlejer ikke ordner manglen indenfor rimelig tid i henhold til § 11, så har lejer ret til at hæve lejemålet. Dette kræver dog, at manglen kan anses for væsentlig, eller at udlejer har handlet urimeligt.

Stk. 2: Når udlejer har ordnet manglen, kan lejeren ikke efterfølgende hæve lejemålet med begrundelse i § 12, stk. 1.

§ 13: Lejer kan kræve erstatning, hvis lejemålet har mangler eller fejl, som man må forvente, var ordnet fra start, eller hvis udlejer har handlet urimeligt. Det bør samtidig noteres, at dette også gælder, hvis udlejer forsømmer lejemålet i lejeperioden, eller lejer går glip af noget af det lejede på grund af udlejeren. For eksempel kan lejer kræve erstatning for udgifter til opmagasinering af møbler samt til fremskaffelse af en midlertidig bolig.

§ 14: Op til to uger efter man er flyttet ind, kan man få noteret fejl og mangler ned i lejekontrakten eller et sidestillende dokument. Det er vigtigt, at lejer noterer disse fejl og mangler for at kunne bevise, at de var til stede, allerede da lejer flyttede ind, og at de dermed ikke skyldes lejers forhold. Hvis udlejer har handlet svigagtigt, eller at manglen er svær at opdage, så vil man dog også kunne få noteret dette efter de to uger.

§ 15: Denne bestemmelse vedrører retlige mangler. Hvis udlejer har lejet ud imod det offentliges forskrifter eller ulovligt, så kan lejer kræve afslag i lejen og erstatning. Lejer kan ligeledes hæve aftalen, hvis dennes brugsret bliver formindsket, eller udlejer har handlet svigagtigt.

Stk. 2: Dog gælder overstående ikke, hvis lejer har kendt til fejlen, eller lejer burde have vidst det. Det kan heller ikke gøres gældende, hvis lejer ikke har "mistet" noget ved situationen, samt udlejer får lovliggjort det efter opfodring. Lejeren har desuden ikke pligt til at undersøge tingbogen for at se, om der er tinglyst servitutter eller lignende på ejendommen.

§ 16: Hvis et lejemål ophører på grund af efterfølgende retlige mangler, i form af andre rettigheder over ejendommen, kan lejeren kræve erstatning af udlejeren.

Stk. 2: Hvis lejemålet ophører, fordi det offentlige nedlægger forbud mod brugen af lejemålet af for eksempel sundhedsmæssige grunde, skal lejeren kun betale leje indtil den dag, hvor forbuddet træder i kraft.

§ 17: Hvis lejemålet helt ødelægges på grund af brand eller lignende ulykke, bortfalder lejeaftalen. 

§ 18: Reglerne i § 9, stk. 2-4 og §§ 10-17 kan ikke fraviges til skade for lejer, lige meget hvad der står i lejekontrakten.

Kontakt via kontaktformularen eller mail - vi svarer altid inden for 48 timer

Vi kan altid kontaktes over mail også: mail@lejerens-fr.dk

Det kan være smart at sende direkte over mail, hvis der skal vedhæftes bilag.

Vær opmærksom på at Lejerens Frie Retshjælp kun kan kontaktes via mail eller kontaktformular på nuværende tidspunkt.

Ved henvendelser af mere konkrete problemstillinger kan det være en god idé at vedhæfte lejekontrakt, bilag og andre relevante dokumenter via mail.

Bemærk: Der kan være sager, hvor de er udenfor vores kompetenceområde eller for omfattende. Vi vil i stedet henvise til en advokat i disse tilfælde.

Der er ikke mulighed for personlig henvendelse,

Da foreningen består af frivillige jura- og erhvervsjurastuderende, henviser vi til vores ansvarsfraskrivelse, som gælder ved enhver sag.