LEJERS VEDLIGEHOLDELSESPLIGT
Juridisk rådgivning af kompetente studerende - Det er endda gratis

Vedligeholdelsespligt som udgangspunkt 

Vedligeholdelse betyder, at man opretholder det lejede i den aftalte stand. Hvad den aftalte stand er, afhænger af en række konkrete omstændigheder, fx hvad aftalen indebærer, hvordan lejemålet så ud ved overtagelsen, mv. Vedligeholdelse omfatter ikke hændelige forringelser, såsom slid og ælde. Det omfatter heller ikke udbedring af skader, der skyldes lejers eller udlejers uagtsomme eller forsætlige handlinger. Er du som lejer fx ved forkert brug kommet til at ødelægge et komfur, som udlejer har vedligeholdelsespligten for, skal du som lejer selv betale for reparation eller evt. udskiftning. Omvendt gælder samme princip, hvis udlejer ødelægger noget, du som lejer har vedligeholdelsespligten for.

Det gælder som almindeligt princip, at den der har vedligeholdelsespligten, også har retten til at vælge, hvordan og hvem der skal udføre arbejdet, medmindre andet er aftalt. Har du som lejer fx vedligeholdelsespligten for maling af væggene i ejendommen, bestemmer du selv, om du udfører arbejdet selv, eller får professionelle malere til det. Det eneste krav udlejer kan stille er, at arbejdet bliver udført håndværksmæssigt forsvarligt. Er dette krav opfyldt, kan udlejer ikke gøre indsigelser mod din vedligeholdelse, medmindre at det var aftalt at udlejer skulle stå for at skaffe malere.

Reglerne om vedligeholdelse findes i lejelovens kapitel 4. Lejelovens regler om hvem der har vedligeholdelsespligten, bruges kun, hvis der ikke er aftalt andet i lejekontrakten. Det er derfor vigtigt at læse lejekontrakten først for at finde ud af, hvilken vedligeholdelsespligt man har som lejer.

Hvad siger lejeloven?

Lejerens pligt:

Ifølge lejeloven overlades næsten al vedligeholdelsespligt til udlejeren. Den eneste lejeretlige vedligeholdelsespligt for lejeren er, at lejeren skal foretage vedligeholdelse og fornøden fornyelse af nøgler og låse. Denne pligt følger af lejelovens § 20.

Herudover har man som lejer naturligvis også vedligeholdelsespligten for elementer, man selv installerer i ejendommen. Hvis du som lejer fx vælger at installere en vaskemaskine i lejemålet, har du selv vedligeholdelsespligten for denne, selvom det fremgår af lejekontrakten, at udlejer har vedligeholdelsespligten for hårde hvidevarer.

Udlejerens pligt:

Som udgangspunkt er det udlejer, der har vedligeholdelsespligten, da det er udlejer, der ejer ejendommen. Dette medfører, at udlejer ifølge lejelovens § 19 skal holde ejendommen og det lejede forsvarligt ved lige, herunder vedligeholde alle indretninger til afløb og til forsyning med lys, gas, vand, varme og kulde. Endvidere skal udlejer sørge for renholdelse og sædvanlig belysning af ejendommen og adgangsvejene til det lejede. Udlejer skal ligeledes renholde fortov, gård og andre fælles indretninger.

Herudover har udlejer som udgangspunkt både den indvendige og den udvendige vedligeholdelsespligt.

Indvendig vedligeholdelse

Den indvendige vedligeholdelsespligt er defineret i lejelovens § 21, 2. pkt. som vedligeholdelse af lejligheden med hvidtning, maling, tapetsering og lakering af gulve. Listen er udtømmende, og udlejer kan derfor ikke kræve, at lejers indvendige vedligeholdelsespligt omfatter mere end dette.

Udvendig vedligeholdelse

Den udvendige vedligeholdelsespligt omfatter alt andet end den indvendige vedligeholdelsespligt. Altså er alt andet end hvidtning, maling, tapetsering og lakering af gulve omfattet af den udvendige vedligeholdelsespligt. Dette omfatter derfor ikke kun elementer af ejendommen, der fysisk befinder sig udvendigt såsom skorstene, altaner mv., men omfatter også indendørselementer såsom køkkenborde, døre, hårde hvidevare og lignende.

Andet fremgår af aftalen:

Lejelovens regler om vedligeholdelse er deklaratoriske, hvilket vil sige, at de kan fraviges ved aftale. Står der intet i lejekontrakten om, hvem der har vedligeholdelsespligten, benyttes lejelovens regler, som beskrevet ovenfor. Det er derfor vigtigt, at man som lejer er opmærksom på, hvad der står i lejekontrakten. Det kan fx fremgå af lejekontrakten, at lejeren overtager den indvendige vedligeholdelsespligt, hvorefter det er lejerens pligt at sørge for vedligeholdelse af lejligheden med hvidtning, maling, tapetsering og lakering af gulve. Hvis det aftales, at lejeren overtager den indvendige vedligeholdelsespligt, vil dette fremgå af punktet "vedligeholdelse" i lejekontrakten. Hvis det aftales, at lejeren overtager (dele af) den udvendige vedligeholdelsespligt, vil dette fremgå af punktet "særlige vilkår" i lejekontrakten. Det kan fx aftales, at lejer skal vedligeholde og forny installationer i ejendommen, såsom køkkenborde, ruder, belægning på gulv og lignende. Det skal dog fremgå tydeligt af lejekontrakten, hvad lejer har vedligeholdelsespligten for. Står der f.eks., at lejer har vedligeholdelsespligten for "alt i lejemålet", er denne pligt ikke gyldig.

Nedsættelse af husleje grundet vedligeholdelse 

Overtager du som lejer udvendige vedligeholdelsesopgaver, kan og skal du kræve, at det kan modregnes i din husleje, eller i det beløb udlejer kan opkræve til ejendommens udvendige vedligeholdelse.

Kontakt via kontaktformularen eller mail - vi svarer altid inden for 48 timer

Vi kan altid kontaktes over mail også: mail@lejerens-fr.dk

Det kan være smart at sende direkte over mail, hvis der skal vedhæftes bilag.

Vær opmærksom på at Lejerens Frie Retshjælp kun kan kontaktes via mail eller kontaktformular på nuværende tidspunkt.

Ved henvendelser af mere konkrete problemstillinger kan det være en god idé at vedhæfte lejekontrakt, bilag og andre relevante dokumenter via mail.

Bemærk: Der kan være sager, hvor de er udenfor vores kompetenceområde eller for omfattende. Vi vil i stedet henvise til en advokat i disse tilfælde.

Der er ikke mulighed for personlig henvendelse,

Da foreningen består af frivillige jura- og erhvervsjurastuderende, henviser vi til vores ansvarsfraskrivelse, som gælder ved enhver sag.