LEJEAFTALE
Lejerens Frie Retshjælps udgave af lejeloven

Kapitel 2

Kapitlet omhandler, hvilke formkrav der kan stilles til en lejekontrakt, hvad man gør, hvis de enkelte ting ikke er overholdt, og hvad der skal skrives ned.

§ 4: Lejeaftalen og andre aftaler, der omhandler lejemålet, skal udfærdiges skriftligt, hvis enten udlejer eller lejer forespørger det. En aftale kan være fuldt bindende, selvom den blot er aftalt mundtligt. En mundtlig aftale kan dog svær at bevise, hvorfor denne bestemmelse giver muligheden for, at aftaler kan kræves udfærdiget skriftligt.

Stk. 2: Udgangspunktet er, at kommunikation lejer og udlejer imellem foregår digitalt, medmindre lejer eller udlejer er fritaget for Digital Post.Kravet om den digitale kommunikation gælder hvor der i lejeloven er krav om skriftlighed. Både udlejer og lejer kan ændre den digitale kommunikation til at foregå som skriftlig kommunikation pr. post el. lign., ved at varsle ændringen 1 måned forud. 

Stk. 2, 2. pkt.: Ønsker udlejer at opsige lejer eller hæve lejeaftalen, kan meddelelsen dog ikke afgives som digital post.

Stk. 3: Hvis andet ikke er aftalt i lejekontrakten, foregår lejeaftalen på de vilkår, som fremgår af lejeloven.

Stk. 4: Er huslejen ikke aftalt fra start, udgør den det, som kan anses for et rimeligt beløb. Man kan sammenligne lejens størrelse med et lignende lejemål med hensyn til beliggenhed, art, størrelse, kvalitet, udstyr og vedligeholdelsestilstand.

Stk. 8: Hvis huslejen er reguleret efter nettoprisindekset, skal dette fremgå af lejekontrakten.

§ 4 a: Det skal stå tydeligt i lejekontrakten, hvis lejemålet er ombygget i henhold til privat byfornyelse.

Stk. 2: Hvis det ikke fremgår tydeligt af lejekontrakten, kan udlejeren ikke kræve lejeforhøjelse som følge af ombygningen.

§ 5: Hvis der pålægges lejeren større forpligtelser eller mindre rettigheder, end der er tildelt lejeren i loven, skal dette fremgå meget tydeligt af lejekontrakten. Disse vil typisk fremgå af lejekontraktens § 11 om særlige vilkår.

Stk. 2: Hvis der er større forpligtelser eller mindre rettigheder, skal den blanket, der anvendes, være godkendt og af den nyeste udgave. Hvis dette ikke er tilfældet, kan udlejeren ikke gøre større byrder eller mindre rettigheder gældende.

§ 6: Udlejer må ikke afkræve et ekstra beløb af lejer, for at lejer kan få lov til at få tildelt lejemålet. Udlejer må endvidere ikke betinge indgåelsen af lejemålet, med at lejer køber andet, som ikke angår lejeaftalen.

Stk. 3: Hvis § 6, stk. 1 overskrides, kan pengene kræves tilbagebetalt med rente.

Stk. 4.: Hvis udlejer overskrider § 6, stk. 1, kan udlejer straffes med bøde eller fængsel. 

Kontakt via kontaktformularen eller mail - vi svarer altid inden for 48 timer

Vi kan altid kontaktes over mail også: mail@lejerens-fr.dk

Det kan være smart at sende direkte over mail, hvis der skal vedhæftes bilag.

Vær opmærksom på at Lejerens Frie Retshjælp kun kan kontaktes via mail eller kontaktformular på nuværende tidspunkt.

Ved henvendelser af mere konkrete problemstillinger kan det være en god idé at vedhæfte lejekontrakt, bilag og andre relevante dokumenter via mail.

Bemærk: Der kan være sager, hvor de er udenfor vores kompetenceområde eller for omfattende. Vi vil i stedet henvise til en advokat i disse tilfælde.

Der er ikke mulighed for personlig henvendelse,

Da foreningen består af frivillige jura- og erhvervsjurastuderende, henviser vi til vores ansvarsfraskrivelse, som gælder ved enhver sag.