FREMLEJE AF LEJEMÅL
Juridisk rådgivning af kompetente studerende - Det er endda gratis

Begrebet fremleje

Når du læser lejeloven, og støder på ordet fremleje, skal det forstås således at den nuværende lejer, videreudlejer dele af lejeboligen eller hele lejeboligen i en tidsbegrænset periode.

Det lovgivningsmæssige

Kapitel 12 i lejeloven indeholder bestemmelserne vedrørende fremleje. Alle bestemmelserne i kapitel 12 angående fremleje er præceptive, hvilket betyder, at de ikke kan fraviges til skade for lejeren igennem en lejekontrakt mellem udlejer og lejer eller på lignende måde.

Formalia til fremlejekontrakten

En fremlejekontrakt er en lejekontrakt mellem fremlejegiveren og fremlejetageren.

Fremlejekontrakten skal udfærdiges skriftligt mellem fremlejegiveren og fremlejetageren. Herefter skal udlejeren have en kopi af denne lejekontrakt, inden fremlejeperioden starter.

Det er derfor hensigtsmæssigt som lejer at angive i hvilken stand, lejeboligen er i, inden fremlejeperioden påbegyndes, så der ikke opstår uoverensstemmelser senere hen.

Ønsker du at fremleje din lejebolig:

Bor du til leje, og har besluttet dig for at tage et semester i udlandet, eller på tilsvarende måde ikke selv skal benytte din lejlighed i en periode på grund af dit fravær, og derfor tænker, at det ville være en smart idé at fremleje hele din lejebolig ud eller dele heraf, skal du være opmærksom på følgende forhold:

· Du har som lejer mulighed for at fremleje din lejebolig i op til 2 år.

· Din udlejer kan kun modsætte sig fremlejen, hvis:

  • Ejendommen har færre end 13 lejligheder
  • Antallet af personer i lejligheden overstiger antal af beboelsesrum
  • Udlejeren har ikke en rimelig grund

Det vil sige, at du skal have en saglig begrundelse for fremlejen, der må ikke være færre end 13 lejligheder i ejendommen, antallet af personer i lejligheden overstiger antal af beboelsesrum og udlejer ikke har en rimelig grund til at nægte fremlejen. Dette gælder også selvom det måtte fremgå af din lejekontrakt, at du er afskåret fra at fremleje din lejebolig, idet reglerne om fremleje af lejemål ikke kan fraviges til skade for lejeren, og bestemmelserne herom i lejekontrakten derfor vil være ugyldige.

Hæfter jeg for min fremlejer?

Under fremlejeperioden kan det ske, at ting beskadiges, eller fremlejetager på anden måde handler uforsvarligt. Det er her vigtigt, at du som fremlejegiver er opmærksom på, at du hæfter for fremlejetagers uforsvarlige adfærd, og endvidere også er ansvarlig for, at fremlejetager overholder reglerne for god orden. Det betyder, at fremlejetager er omfattet af de samme krav som dig.

Det kan udformes således, at fremlejegiver overtager fremlejetagers forpligtelser, men at du som fremlejetager hæfter for fremlejegivers overtrædelse af disse.

Jeg bor i bofælleskab og ønsker derfor kun at fremleje mit eget værelse

Hvis du blot ønsker at fremleje dit eget værelse, kan din udlejer ikke modsætte sig dette, selvom ejendommen har færre end 13 lejligheder, som ellers er gældende såfremt fremlejen gjaldt hele lejeboligen.

Udlejer kan dog modsætte sig dette, hvis fremlejen overstiger halvdelen af boligens areal, som eksempelvis er tilfældet, hvis fremlejen angår et værelse på 51 m2 og hele lejeboligen er 100 m2.

Udlejer har derudover også mulighed for at modsætte sig fremlejen, hvis der bor flere mennesker, end der er beboelsesrum.

Ved fremleje af dele af lejeboligen, gælder der ingen tidsbegrænsninger.

Kontakt via kontaktformularen eller mail - vi svarer altid inden for 48 timer

Vi kan altid kontaktes over mail også: mail@lejerens-fr.dk

Det kan være smart at sende direkte over mail, hvis der skal vedhæftes bilag.

Vær opmærksom på at Lejerens Frie Retshjælp kun kan kontaktes via mail eller kontaktformular på nuværende tidspunkt.

Ved henvendelser af mere konkrete problemstillinger kan det være en god idé at vedhæfte lejekontrakt, bilag og andre relevante dokumenter via mail.

Bemærk: Der kan være sager, hvor de er udenfor vores kompetenceområde eller for omfattende. Vi vil i stedet henvise til en advokat i disse tilfælde.

Der er ikke mulighed for personlig henvendelse,

Da foreningen består af frivillige jura- og erhvervsjurastuderende, henviser vi til vores ansvarsfraskrivelse, som gælder ved enhver sag.