FORBRUGSREGNSKAB
Juridisk rådgivning af kompetente studerende - Det er endda gratis

Hvad er udlejer berettiget til at opkræve i forbindelse med vand, varme og el - samt hvad er lejerens rettigheder er i forbindelse med dette? Det kan være et forvirrende område, som vi her vil prøve, at give et kort overblik over.

Generelt

  • Man har som lejer krav på at modtage et forbrugsregnskab over vand og varmeforbruget.
  • Såfremt andet ikke er aftalt i lejekontrakten, løber regnskabsåret for forbrugsregnskabet fra den 1. juni - 31. maj.
  • Man skal som udgangspunkt have modtaget forbrugsregnskabet senest fire måneder efter regnskabsårets udløb.Der gælder dog særlige regler hvis ydelserne leveres fra et kollektivt forsyningsanlæg - i så fald skal regnskabet senest være lejeren i hænde 3 måneder efter, at udlejer har modtaget dette fra forsyningsanlægget, såfremt dette tidspunkt er senere end udgangspunktet på 4 måneder efter regnskabsårets udløb. Hvis man som lejer ikke har modtaget regnskabet inden for fristen, mister udlejeren sin ret til at kræve tillægsbetaling, såfremt lejerens forbrug har været højere end det opkrævede a conto-beløb.
  • Hvis man som lejer ikke er enig i forbrugsregnskabet, har man mulighed for at gøre indsigelse mod dette. Man skal blot gøre indsigelse senest seks uger efter, at man har modtaget regnskabet.
  • Hvis udlejer tidligere har haft udgifterne til vand og varme indeholdt i huslejen, men fremover vil have dem til at indgå i forbrugsregnskabet, skal huslejen nedsættes med det beløb, som posterne udgjorde af huslejen.

Forbrugsregnskabet

Man har som lejer krav på at modtage et forbrugsregnskab over vand- og varmeforbruget. Såfremt andet ikke er aftalt i lejekontrakten, løber regnskabsåret for forbrugsregnskabet fra den 1. juni - 31. maj. Forsynes ejendommen med varme fra et kollektivt forsyningsanlæg, skal regnskabsåret dog følge forsyningsanlæggets regnskabsår. Årsregnskabet for vand skal følge det som vandværket eller kommunen anvender. Udlejer kan dog beslutte, at det skal følge varmeregnskabsåret.

Man skal have modtaget forbrugsregnskabet senest fire måneder efter regnskabsårets udløb. Hvis man ikke har modtaget det indenfor fristen, mister udlejeren sin ret til at kræve tillægsbetaling, såfremt lejerens forbrug har været højere end det opkrævede a conto. Ved leverance fra et kollektivt forsyningsgælder gælder, at udlejer skal fremsende regnskabet til lejer senest tre måneder efter, at udlejer har modtaget endelig afregning fra anlægget, såfremt dette tidspunkt er senere end fristen på fire måneder. Fristeren kan ikke forlænges ved aftale.

Man har som lejer mulighed for at gøre indsigelse mod forbrugsregnskabet. Dette skal gøres senest seks uger efter, at man har modtaget regnskabet. Indsigelsen skal indeholde hvilke punkter i regnskabet, som lejeren ikke er enig i. En generel uenighed er ikke fyldestgørende. Beboerrepræsentationer kan gøre indsigelser på vegne af samtlige lejere. Udlejeren skal indbringe sagen for huslejenævnet senest seks uger efter, at lejerens indsigelsesfrist er udløbet, hvis udlejeren ønsker at fastholde sit krav om efterbetaling i henhold til regnskabet.

Hvis udlejer tidligere har haft udgifterne til vand og varme indeholdt i huslejen, men fremover vil have dem til at indgå i forbrugsregnskabet, skal huslejen nedsættes med det beløb, som posterne udgjorde af huslejen.

Forbrugsregnskabet skal indeholde følgende for at være gyldigt:

  • Lejerens andel af de samlede forbrugsudgifter.
  • Oplysninger om lejerens muligheder for at gøre indsigelse mod forbrugsregnskabet.
  • Oplysning om tidspunktet for udlejerens modtagelse af forbrugsregnskabet, såfremt det først kommer frem til lejeren efter fristen.

Indeholder forbrugerregnskabet ikke disse oplysninger er regnskabet ugyldigt, og udlejer er forpligtiget til at fremsende et nyt gyldigt regnskab. Fremsender udlejer ikke et nyt gyldigt regnskab senest fire måneder efter regnskabsårets udløb, mister udlejer ligeledes sin ret til at kræve tillægsbetaling. Er der tale om langvarig forsinkelse (måneder eller år), kan lejeren undlade at indbetale fremtidige aconto betalinger, indtil lejeren har modtaget et gyldigt regnskab.

Vand

Udlejer er kun berettiget til at opkræve betaling for vand ud over huslejen, såfremt der er tilknyttet en forbrugsmåler til de enkelte lejemål. Hvis der ikke er tilknyttet en forbrugsmåler til lejemålet, og man på den baggrund ikke har mulighed for at opgøre det specifikke forbrug for det enkelte lejemål, kan udlejer ikke kræve betaling for vand udover huslejen.

Varme

Udlejer er berettiget til at opkræve aconto betaling for varme, selvom der ikke er en forbrugsmåler tilknyttet lejemålet.

Såfremt der ikke er forbrugsmålere tilknyttet lejemålet, har udlejer mulighed for at fordele varmeudgifterne efter lejlighedernes kvadratmeter eller rumfang.

Hvis udlejeren fordeler varmeudgifterne efter lejlighedernes kvadratmeter eller rumfang, har lejerne mulighed for - såfremt et flertal af lejerne i bygningen er enige om det - at kræve, at udlejer opsætter forbrugsmålere til lejemålene, og at fordelingen dermed fremover sker på baggrund af disse målere.

El

Hvis udlejer også står for el, gælder samme regler som ved vandforbruget. Udlejer er kun berettiget til at kræve betaling for el ud over huslejen, såfremt der er en forbrugsmåler for det enkelte lejemål.

Kontakt via kontaktformularen eller mail - vi svarer altid inden for 48 timer

Vi kan altid kontaktes over mail også: mail@lejerens-fr.dk

Det kan være smart at sende direkte over mail, hvis der skal vedhæftes bilag.

Vær opmærksom på at Lejerens Frie Retshjælp kun kan kontaktes via mail eller kontaktformular på nuværende tidspunkt.

Ved henvendelser af mere konkrete problemstillinger kan det være en god idé at vedhæfte lejekontrakt, bilag og andre relevante dokumenter via mail.

Bemærk: Der kan være sager, hvor de er udenfor vores kompetenceområde eller for omfattende. Vi vil i stedet henvise til en advokat i disse tilfælde.

Der er ikke mulighed for personlig henvendelse,

Da foreningen består af frivillige jura- og erhvervsjurastuderende, henviser vi til vores ansvarsfraskrivelse, som gælder ved enhver sag.