FAQ
De 11 problemstillinger vi hyppigst bliver sprugt om


OVERSIGT: 

1) Tilbagebetaling af depositum 

2) Fraflytningsopgør 

3) Tidsbegrænsede lejemål 

4) Fremlejemuligheder 

5) Betaling af vand og varme

6) Udlejers genudlejning

7) Ny ejer 

8) Indflytningsrapporten 

9) Udflytningsrapporten 

10) Mangler 

11) Opsigelse


1) Hvornår skal udlejer tilbagebetale depositum?

Lejeloven fastsætter ingen fast grænse for, hvornår udlejer har pligt til at tilbagebetale depositum. Udlejer skal dog betale depositummet tilbage, så snart denne har gjort op, hvad du som lejer skylder for eventuelle skader på lejligheden. Lejeloven fastsætter ingen grænser for, hvornår udlejer rent økonomisk skal have opgjort skadernes omfang. Dette kan i nogle tilfælde tage lidt tid. Sædvanligvis har udlejer 1-1.5 måned til at tilbagebetale eventuelt overskydende depositum.


2) Hvor stor en regning kan udlejer kræve for maling og renovation af mit lejemål ved fraflytning?

Udlejer kan kun kræve et forholdsmæssigt beløb for renovation og maling af lejemålet. I lejekontrakter indgået efter d. 1 juli 2015 kan udlejer kun kræve normalistandsættelse af lejer, jf. lejelovens § 98, stk. 1.

"Det kan ikke pålægges lejeren at bringe det lejede i bedre stand end den, hvori han overtog det lejede."

Udlejer kan derfor ikke for lejers regning sætte lejemålet i bedre stand end det var, da lejer flyttede ind i lejemålet. En aftale som et sådant forhold er ugyldig. 

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt udlejer har krævet et for stort malerbeløb af dig, kan du kontakte en anden maler og få et skøn på, hvilken pris han kan gøre det for. De to priser skal nogenlunde svare til hinanden.


3) Kan udlejer tidsbegrænse lejemålet?

Lejeloven indeholder i § 80, stk. 1 en generel mulighed for at gøre et lejemål tidsbegrænset. Tidsbegrænsning medfører, at lejemålet hverken fra udlejer eller lejers side kan opsiges i lejeperioden, medmindre den ene part misligholder aftalen, eller dette er aftalt mellem parterne. Når lejeperioden for det tidsbegrænsede lejemål ophører, bliver lejeren automatisk opsagt uden opsigelse fra udlejers side. Dog kan lejeren blive boende som tidsubegrænset lejer, hvis lejeren med udlejers viden bliver boende i 1 måned efter lejetidens ophør, og udlejer ikke i denne periode opfordrer lejeren til at flytte.

En væsentlig betingelse for at tidsbegrænse et lejemål er, at tidsbegrænsningen "anses for tilstrækkeligt begrundet i udlejerens forhold", som det står beskrevet i lejelovens § 80, stk. 3. Er tidsbegrænsningen ikke tilstrækkeligt begrundet i udlejerens forhold, kan boligretten tilsidesætte tidsbegrænsningen med den konsekvens, at lejeren bliver boende som tidsubegrænset lejer. Som eksempler på saglige begrundelser for at tidsbegrænse lejemålet kan nævnes udstationering, rejser m.fl. Generelt er reglen meget lejervenlig, da der stilles store krav til udlejer, førend denne kan tidsbegrænse lejemålet. Dette er med til at sikre, at lejer med tryghed kan blive boende i sit lejemål.


4) Kan jeg fremleje rum i min lejlighed?

Lejer kan uden udlejers samtykke udleje op til halvdelen af sit lejemål til en tredjepart. Der er dog visse begrænsninger mht. fremleje: 1) Der må maks. bo 2 personer pr. værelse i lejemålet. 2) Antallet af lejere i lejemålet må ikke overstige antallet af beboelsesrum.

Lejer kan ikke kræve en højere leje, end denne selv betaler til sin udlejer.


5) Hvad er reglerne angående betaling af vand og varme?

I lejekontrakten vil oftest være beskrevet hvorledes du som lejer hæfter for vand, varme og el. Hvis disse beløb står beskrevet i lejekontrakten, er de deraf inkluderet i lejekontrakten og kan ikke ændres til fordel for nogen parter.

Hvis det aftales parterne imellem, at lejer selv står for betaling af forbrug, eller lejer skal betale aconto, gælder der følgende regler:

Hvis du selv som lejer selv står for betaling af forbruget, har udlejer ingen ret eller grund til at blande sig i dette.

Hvis lejer betaler aconto til udlejer, kan udlejer kun opkræve vandregning fra lejer, hvis der er opstillet en tilsvarende måler til formålet. Udlejer skal altid give lejer indblik i forbrugsregnskabet.


6) Er det et krav, at udlejer genudlejer lejemålet?

Ved lejers fraflytning har udlejer en tabsbegrænsningspligt. Det er pålagt udlejer at genudleje lejemålet hurtigst muligt for at begrænse alle parters tab under opsigelsesperioden. "Stk. 3. Fraflytter lejeren inden opsigelsesvarslets udløb, skal udlejeren bestræbe sig på at genudleje det lejede. Hvad udlejeren indvinder eller burde have indvundet ved genudlejning, skal fragå i hans krav over for lejeren."

Udlejer kan naturligvis kun genudleje lejemålet efter lejers fraflytning. Udlejer skal dog bestræbe sig på at finde en ny lejer til hurtigst mulige overtagelse.


7) Ny udlejer og ny ejer af lejemålet

Hvis lejemålet skifter ejer ved enten salg eller bytte, overtager den nye udlejer pligterne i henhold til den oprindelige lejekontrakt. Der skal derfor ikke forhandles ny lejekontrakt parterne imellem, når lejemålet skifter ejer.

Udlejer er derfor underlagt alle regler om bl.a. lejeforhøjelse, vedligeholdelse og opsigelse opstillet i lejeloven.

Vedrørende lejeforhøjelse skal udlejer lægge til grund, hvilke positive ændringer der skyldes en sådan forhøjelse. Udlejer skal samtidig varsle lejeforhøjelsen med tre måneder og fremsætte denne skriftligt.


8) Hvad er betydningen af indflytningsrapporten?

Reglerne om indflytningsrapporten findes i lejelovens § 9, og de er af væsentlig betydning for lejer og udlejers forhold ved fraflytningen.

Den 1. Juli 2015 trådte den nye lejelov i kraft. Ved indgåelse af lejekontrakter efter denne dato skal der således udarbejdes en indflytningsrapport, hvis udlejer ejer mere end én beboelseslejlighed. Indflytningsrapporten indeholder beskrivelser af lejemålets tilstand, fejl, mangler m.fl., og den skal afleveres til lejeren i forbindelse med synet eller senest 2 uger efter synet, hvis lejeren ikke deltog heri.

Hvis udlejeren ikke udarbejder indflytningsrapporten, eller hvis udlejer ikke afleverer denne til lejeren i forbindelse med synet, bortfalder udlejers krav på istandsættelse i forbindelse med fraflytningen, medmindre der er tale om en skade, som lejeren har været ansvarlig for. Med andre ord kan udlejer ikke rette noget krav mod lejeren ved fraflytningen, hvis han ikke lever op til lejelovens regler om udarbejdelse af indflytningsrapport.


9) Hvad er betydningen af fraflytningsrapporten?

Som det er tilfældet med indflytningsrapporten, er lejelovens regler om fraflytningsrapporten af væsentlig betydning for såvel udlejer som lejer i forbindelse med fraflytningen. Reglerne om udarbejdelse af fraflytningsrapporten fremgår af lejelovens § 98.

Når man som lejer fraflytter et lejemål, har udlejer pligt til at syne lejemålet og i den forbindelse udarbejde en fraflytningsrapport, hvis udlejeren ejer mere end én beboelseslejlighed. Lejeren skal have fraflytningsrapporten udleveret i forbindelse med synet eller have rapporten tilsendt senest 2 uger efter synet, hvis vedkommende ikke var tilstede ved synet. Hvis udlejeren ikke udarbejder fraflytningsrapporten, eller hvis udlejer ikke afleverer denne til lejeren i forbindelse med synet, bortfalder udlejers krav på istandsættelse i forbindelse med fraflytningen.

Hvis en udgift ikke fremgår af fraflytningsrapporten, er man som lejer ikke forpligtet til at betale for den. Dette gælder dog ikke, hvis udgiften skyldes en mangel ved lejemålet, som ikke ville kunne ses ved almindelig agtpågivenhed, eller hvis lejeren har handlet svigagtigt. Dette betyder, at hvis man som lejer skjuler en skade for sin udlejer, så kan man gøres forpligtet til at betale for denne, selvom den ikke fremgår af fraflytningsrapporten.


10) Hvad gør jeg, hvis der er mangler ved lejemålet?

En mangel opfattes i lejelovens perspektiv, som en faktor der ofte nedsætter det lejedes værdi både i henhold til videresalg, leje og lejers perspektiv.

Mangler behandles i lejelovens §§ 9 - 18, hvoraf § 11 er den hyppigst anvendte.

§ 11 giver lejer ret til nedsættelse af leje, hvis manglen nedsætter det lejedes værdi, bestemmelsen giver samtidig lejer ret til selv at udbedre manglen, hvis udlejer fejler i dette.

Mangler omfattet af lejelovens mangelsbestemmelser kan være skimmelsvamp, skader på loft og gulv, lækage mv.

Lejer kan kræve erstatning af udlejer, hvis udlejer har handlet svigagtigt, eller lejemålet ikke er bestående i den stand, som kunne forventes ved overtagelse, jf. § 13.

Hvis manglen er af væsentlig grad, kan lejer ophæve lejekontrakten med øjeblikkelig virkning.

Hvis lejemålet lider af en mindre skade eller mindre mangel, er denne ofte omfattet af udlejers vedligeholdelsespligt reguleret i lejelovens § 19.


11) Hvornår kan lejer og udlejer opsige lejekontrakten?

Lejeloven indeholder forskellige regler for opsigelse, afhængigt af om det er udlejer, der ønsker at opsige sin lejer, eller om det er lejeren, der ønsker at opsige lejekontrakten.

Hvis udlejer selv ønsker at bebo lejemålet, kan udlejer opsige sin lejer med 1 års varsel. Foruden dette kan udlejeren opsige sin lejer, hvis lejeren har tilsidesat god skik og orden. Lejeloven indeholder foruden disse to situationer nogle andre, særlige situationer, i hvilke udlejer har adgang til at opsige sin lejer.

Lejeloven fastsætter nogle betingelser, der gælder uanset efter hvilken begrundelse udlejer ønsker at opsige sin lejer. Disse fremgår af lejelovens § 84. Væsentligst er det, at opsigelsen skal være rimelig ud fra en vurdering af begge parters forhold. Det betyder, at udlejer ikke altid har mulighed for at opsige sin lejer, selvom udlejer kan begrunde opsigelsen i lejelovens § 83. Denne undtagelse kan finde anvendelse, hvis fx lejers mulighed for at finde et en anden passende bolig er stærkt begrænset.

Som lejer skal man ikke på samme måde som udlejer begrunde sin opsigelse. Lejer kan frit opsige lejemålet med 3 måneders varsel, medmindre lejemålet er tidsbegrænset. Hvis udlejer lejer lejemålet til anden side i opsigelsesperioden, slipper man for at betale leje i den resterende opsigelsesperiode. 

Kontakt via kontaktformularen eller mail - vi svarer altid inden for 48 timer

Vi kan altid kontaktes over mail også: mail@lejerens-fr.dk

Det kan være smart at sende direkte over mail, hvis der skal vedhæftes bilag.

Vær opmærksom på at Lejerens Frie Retshjælp kun kan kontaktes via mail eller kontaktformular på nuværende tidspunkt.

Ved henvendelser af mere konkrete problemstillinger kan det være en god idé at vedhæfte lejekontrakt, bilag og andre relevante dokumenter via mail.

Bemærk: Der kan være sager, hvor de er udenfor vores kompetenceområde eller for omfattende. Vi vil i stedet henvise til en advokat i disse tilfælde.

Der er ikke mulighed for personlig henvendelse,

Da foreningen består af frivillige jura- og erhvervsjurastuderende, henviser vi til vores ansvarsfraskrivelse, som gælder ved enhver sag.