FORBRUGSREGNSKABER
Lejerens Frie Retshjælps udgave af lejeloven

Kapitel 7

Et af de større og mere komplekse kapitler i lejeloven. Omhandler reglerne for forbrugsregnskaber, opgørelse og fordeling af disse, klagemuligheder og hvilke parametre udlejer kan fordele udgifterne på. Regulerer kravene om acontobeløb og betaling.

§ 36: Udlejer kan kræve penge for vand og varme, såfremt udlejer i henhold til lejekontrakten leverer dette.

§ 37: Forbrugsregnskaber for varme og opvarmning af vand, køling og vand skal udfærdiges separat.

Stk. 6: Hvis en udgift, der har indgået i lejen, fremover skal indgå i et regnskab, nedsættes huslejen med det beløb, som det var svarende til i huslejen.

§ 38: Regnskabet skal indeholde:

  1.  Hvad lejeren betaler til
  2.  Hvad andelen af den samlede udgift er
  3. En klagemulighed.

Indeholder regnskabet ikke dette, er det ugyldigt

§ 40: Udgifterne til varme skal fordeles efter egnede varmefordelingsmålere, bruttoetagearealet eller rumfang. Udgifter til vand skal fordeles efter egnede forbrugsmålere eller antal og arten af varmtvandshaner og antallet af værelser.

§ 41: Udlejer, et flertal af lejere eller beboerrepræsentanterne kan kræve, at fordeling fremover skal ske på grundlag af egnede forbrugsmålere.

§43: Udlejer skal aflevere forbrugsregnskabet senest 4 måneder efter regnskabsårets udløb.

§ 45: Lejer kan gøre skriftlig indsigelse mod forbrugsregnskaber i op til 6 uger efter modtagelse. Indsigelsen skal indeholde oplysninger om, hvilke punkter i regnskabet lejer ikke accepterer. Hvis man vælger at klage, skal udlejer indbringe sagen for huslejenævnet, hvis han ønsker at fastholde kravet.

§ 45a: Hvis man har betalt for lidt i aconto, har udlejer ret til at kræve tilbagebetaling.
Stk. 2: Hvis lejer har betalt for meget, har lejer ret til at få dette retur.  

§ 45b: Overholdes § 43 ikke, mister udlejer ret til at kræve tillægsbetaling af lejeren. 

Stk. 2: Fremsendes regnskabet ikke inden 2 måneder efter fristen nævnt i § 43, så kan lejeren undlade at indbetale a-contobidrag, indtil han modtager regnskabet samt modtaget evt. for meget betalt a-conto fra den afsluttende regnskabsperiode. 

Kontakt via kontaktformularen eller mail - vi svarer altid inden for 48 timer

Vi kan altid kontaktes over mail også: mail@lejerens-fr.dk

Det kan være smart at sende direkte over mail, hvis der skal vedhæftes bilag.

Vær opmærksom på at Lejerens Frie Retshjælp kun kan kontaktes via mail eller kontaktformular på nuværende tidspunkt.

Ved henvendelser af mere konkrete problemstillinger kan det være en god idé at vedhæfte lejekontrakt, bilag og andre relevante dokumenter via mail.

Bemærk: Der kan være sager, hvor de er udenfor vores kompetenceområde eller for omfattende. Vi vil i stedet henvise til en advokat i disse tilfælde.

Der er ikke mulighed for personlig henvendelse,

Da foreningen består af frivillige jura- og erhvervsjurastuderende, henviser vi til vores ansvarsfraskrivelse, som gælder ved enhver sag.